Regulamin korzystania z platformy „Mój Pacjent”

 1. Regulamin korzystania z Platformy Mój Pacjent (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez Panoramik  (Usługodawca) Internetowego Systemu Mój Pacjent (zwanego dalej Platformą), a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z Platformy.
 2. W ramach swej działalności Platforma internetowa ma na celu zapewnienie bezpośredniego dostępu do informacji związanych z realizowanymi badaniami. Platforma internetowa udostępnia posiadane informacje i materiały na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Platforma internetowa zezwala Użytkownikom na przeglądanie zasobów serwisu. Jeśli inna umowa lub regulamin nie stanowi inaczej, korzystanie z wymienionych funkcji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści zawartych na Platformie internetowej.
 4. Regulamin dotyczy korzystania z Platformy, a użyte w nim określenia oznaczają:
  1. Usługodawca –PANORAMIK Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz z siedzibą w Warszawie przy pl. J.H. Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, REGON: 012234591, NIP: 55211864444, tj. podmiot udostępniający Platformę Mój Pacjent.
  2. Platforma – Internetowy System Mój Pacjent, internetowa platforma dla firm i lekarzy współpracujących z Usługodawcą i ich pracowników, znajdująca się pod adresem https://panoramik.info, umożliwiająca pobieranie badań oraz ich opisów.
  3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Platformy.
  4. Konto Użytkownika – zbiór danych związanych z Użytkownikiem takich jak dane personalne, adres e-mail. Dane te przechowywane są na Platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji.
  5. Uprawnienia – zakres czynności, jakie może wykonywać Użytkownik na Platformie.
  6. Parametry dostępu – nazwa i hasło Użytkownika uprawnionego do korzystania z Platformy.
 5. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla Użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania przez Użytkownika działającego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 7. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią internet. Firma rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie informując o tym za pośrednictwem Platformy. Każdorazowo Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z aktualną wersji Regulaminu.
 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Usługodawca –PANORAMIK Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz z siedzibą w Warszawie przy pl. J.H. Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, REGON: 012234591, NIP: 55211864444, tj. podmiot udostępniający Platformę Mój Pacjent.
  2. Platforma – Internetowy System Mój Pacjent, internetowa platforma dla firm i lekarzy współpracujących z Usługodawcą i ich pracowników, znajdująca się pod adresem https://panoramik.info, umożliwiająca pobieranie badań oraz ich opisów.
  3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Platformy.
  4. Konto Użytkownika – zbiór danych związanych z Użytkownikiem takich jak dane personalne, adres e-mail. Dane te przechowywane są na Platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji.
  5. Uprawnienia – zakres czynności, jakie może wykonywać Użytkownik na Platformie.
  6. Parametry dostępu – nazwa i hasło Użytkownika uprawnionego do korzystania z Platformy.
 1. Usługodawca oferuje możliwość skorzystania z Platformy. W ramach swej działalności Platforma ma na celu zapewnienie bezpośredniego dostępu do informacji związanych z realizowanymi przez Usługodawcę badaniami. Platforma udostępnia posiadane informacje i materiały na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Platformy wymaga akceptacji Regulaminu oraz respektowania jego postanowień, w tym uwzględnienia określonych w nim zasad dotyczących m.in. warunków korzystania z udostępnionych Treści. Użytkownik akceptuje Regulamin w toku tworzenia Konta Użytkownika na Platformie.
 1. Korzystanie z Platformy odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dla korzystania z Platformy niezbędnym jest posiadanie urządzenia (sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne takie jak tablet lub smartphone) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 1. Każdy Użytkownik posiada własne Konto Użytkownika na Platformie.
 2. Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z Platformy, zostaną przekazane Użytkownikowi przed pierwszym logowaniem.
 3. Hasło Użytkownika jest przetrzymywane w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, na wniosek Użytkownika Usługodawca wygeneruje nowe hasło.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim oraz chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane Parametry dostępu. Wszelkie czynności wykonane z użyciem wymienionego loginu i hasła są traktowane jako wykonane przez Użytkownika, który otrzymał login i hasło.
 5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Usługodawcy.
 1. Jeśli inna umowa lub Regulamin nie stanowi inaczej, korzystanie z wymienionych Platformy i jej funkcji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści zawartych na Platformie.
 2. Usługodawca zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Treści i Platformy wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązany jest do ich respektowania.
 3. Platforma i Treści są chronione przez prawo polskie regulujące ochronę praw własności intelektualnej. W związku z powyższym Treści i Platformę należy traktować jak każdy inny produkt chroniony prawami autorskimi.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo czasowego korzystania z Treści. Dozwolone korzystanie z Treści ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z Treści, precyzując je w załączniku do Regulaminu.
 5. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platformy Treści, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania.
 6. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania Platformy, jej struktur oraz dekompilacji kodów ani do kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania Treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Platformy lub Treści w ramach innych materiałów.
 7. Użytkownika obowiązuje w ramach korzystania z Platformy zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla Użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługodawca jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych, przy czym zobowiązuje się jednocześnie by przerwa taka trwała jak najkrócej oraz do poinformowania Użytkowników o przerwie technicznej i przewidywanym czasie jej trwania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy niewynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.
 3. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania przez Użytkownika działającego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 4. Korzystanie z Platformy odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Dla korzystania z Platformy niezbędnym jest posiadanie urządzenia (sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne takie jak tablet lub smartphone) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 1. Każdy Użytkownik posiada własne Konto Użytkownika na Platformie.
 2. Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z Platformy, zostaną przekazane Użytkownikowi przed pierwszym logowaniem.
 3. Hasło Użytkownika jest przetrzymywane w sposób uniemożliwiający jego ujawnienie. W przypadku zapomnienia hasła, na wniosek Użytkownika Usługodawca wygeneruje nowe hasło.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim oraz chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane Parametry dostępu. Wszelkie czynności wykonane z użyciem wymienionego loginu i hasła są traktowane jako wykonane przez Użytkownika, który otrzymał login i hasło.
 5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Usługodawcy.
 1. Korzystać z Platformy mogą jedynie Użytkownicy.
 2. Użytkownikiem można zostać jedynie poprzez założenie Konta Użytkownika przez Usługodawcę. Do korzystania z Platformy konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia dostepu do Platformy.
 3. Użytkownik może korzystać z Platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem i na zasadach określonych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Podczas korzystania z Platformy Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na Platformie lub innymi instrukcjami Usługodawcy.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Platformy z następujących przyczyn:
  • Nie przestrzegania warunków Regulaminu przez Użytkownika.
  • Zaistnienia podejrzenia o korzystanie z Platformy przez inne osoby podające Parametry dostępu przyznane Użytkownikowi.
  • Zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na Platformy w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania Platformy.
 2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania.
 3. Odblokowanie dostępu może wymagać przyznania Użytkownikowi nowych Parametrów dostępu.
 4. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między Usługodawcą a Klientem w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, Użytkownik może zostać wykluczony z Platformy.
 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na Platformie lub na adres: admin@panoramik.info lub telefonicznie: +48 826 19 18 albo pisemnie na adres Usługodawcy.
 6. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.
 7. Usługodawca gromadzi zapisy związane z dostępem do Platformy, w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.
 1. Platforma stanowi jedynie wsparcie do obsługi usług realizowanych na rzecz uprawnionych Użytkowników lub zapewnienia dostępu do Platformy innym uprawnionym Użytkownikom.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Platformy oraz następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Platformy przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Platformę w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Your Content Goes Here

Polityka prywatności i plików cookies stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w Koncie Użytkownika. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany umowy zawartej między klientem i Usługodawcą.
 2. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia zmian w Regulaminie Użytkownik nie złoży za pośrednictwem wiadomości e-mail oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie na kontaktowy adres e-mail widoczny na Koncie Użytkownika, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nową treść Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację Użytkownika z korzystania z Platformy.
 3. Oświadczenie o braku akceptacji zmian Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną drogą elektroniczną na adres: admin@panoramik.info, telefonicznie: +48 826 19 18 albo pisemnie na adres Usługodawcy.
 4. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu Platformy Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Usługodawcą drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na Platformie lub na adres: komunikatyszs@futurecentre.eu, telefonicznie: +48 224875445.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie spory związane z wynikającymi z niego zobowiązaniami będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Polsce.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Platformy bez konieczności informowania o tym fakcie jej Użytkowników, o ile zmiany te nie będą wymagały zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Polityka prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony prywatności użytkowników („Użytkownicy” a indywidualnie „Użytkownik”) korzystających Platformy Mój Pacjent („Platforma”).
 2. Administratorem Platformy jest PANORAMIK Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz z siedzibą w Warszawie przy pl. J.H. Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, REGON: 012234591, NIP: 55211864444 („Administrator”).
 3. Administrator oświadcza, że posiada zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, które są właściwe dla poufności informacji i danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy jest dobrowolne.
 5. Platforma skierowana jest do osób pełnoletnich.
 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w celu zapewniania im dostępu do Platformy („Dane Osobowe”) w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres email. Każdy Użytkownik jest uprawniony do uzupełnienia dodatkowych danych na swoim profilu (np. zdjęcia profilowe).
 2. Podanie przez Użytkowników Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapewniania Użytkownikowi dostępu do Platformy.
 3. Administrator podejmuje niezbędne działania zmierzające do ochrony prywatności oraz poufności Danych Osobowych Użytkowników.
 4. Przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych następuje zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu wskazanym w niniejszej Polityce lub ewentualnie w innym celu wynikającym z odpowiedniej umowy zawartej z danym Użytkownikiem lub w interesie tego Użytkownika.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) tj. na podstawie zgody Użytkownika. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody dalsze zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Platformy będzie niemożliwe.
 3. Dane Osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Usługodawcą przy zapewnianiu dostępu do Platformy tj. dostawcy serwera, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego Dane Osobowe zostały zebrane i zostaną niezwłocznie usunięte po ustaniu tego celu.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie Danych Osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych i prawo do przenoszenia Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadkach nieprzestrzegania przez Administratora przepisów prawa o ochronie danych osobowych Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 7. Z Administratorem można się kontaktować pod następującym adresem: PANORAMIK Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz  w Warszawie przy pl. J.H. Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa,  tel +48 22 826 19 18, e-mail: admin@panoramik.info. Z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora można skontaktować się poprzez Email: iod@panoramik.info.
 1. Administrator zbiera Informacje związane z przeglądaniem zawartości Platformy przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt na Platformie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, adres IP, identyfikator GUID, informacje o komputerze i systemie operacyjnym, typ przeglądarki, nazwy domen, adresy witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie. Administrator wykorzystuje przy tym sygnalizatory sieci Web (web beacon) w postaci przezroczystej grafiki i małe fragmenty tekstu, które wysyłane są do przeglądarki (cookies) za pomocą których informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być odczytywane przez urządzenia należące do Administratora przy każdorazowym podłączeniu się do tego urządzenia Użytkownika.
 2. Administrator nie łączy Informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika, nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Używane przez Administratora narzędzia nie pozyskują danych z dysku twardego Użytkownika ani danych osobowych Użytkownika.
 3. Zebrane informacje związane z przeglądaniem zawartości Platformy przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą, w celach związanych z badaniem ruchu internetowego w ramach Platformy, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczonymi na Platformie oraz ulepszaniem zawartości Platformy oraz w celu utrzymania sesji Użytkownika. Informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Platformą. Na podstawie w/w informacji mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Platformą. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników Platformy.
 4. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na korzystanie przez Administratora z plików cookies następuje za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej.
 5. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości wykorzystania przez platformę plików cookies może spowodować, że niektóre części Platformy mogą nie działać prawidłowo.
 6. Ponadto, w ramach zapewnienia bezpieczeństwa sieci i spójnej usługi dla wszystkich Użytkowników, Administrator może używać programów komputerowych do wykonywania takich czynności, jak monitorowanie ruchu w sieci, identyfikowanie nieautoryzowanego dostępu lub dostępu do informacji niepublicznych, wykrywanie wirusów i programów, które mogą zaszkodzić komputerom lub sieci Administratora, a także mogą monitorować i poprawić wydajność sieci Administratora i Platformy. Używane przez Administratora programy mogą wykrywać dodatkowe informacje z komputera Użytkownika, adresy z pakietów sieciowych i inne informacje techniczne. Wszelkie takie informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu utrzymania bezpieczeństwa i działania sieci i systemów informatycznych Administratora.
 1. Za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażona poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji przy pierwszym logowaniu na Platformie, Administrator przetwarza jego dane osobowe, a następnie używa ich do zapewnienia dostępu do Platformy.
 2. Usługodawca okresowo wysyła do Użytkowników wiadomości e-mail z powiadomieniami dotyczącymi funkcjonowania Platformy, zapewnienia mu nowych usług lub realizacji umowy z Usługodawcą zawartej z nim (lub w jego interesie). Każdy Użytkownik ma możliwość samodzielnego wyłączenia takich powiadomień w ustawieniach swojego konta. W wysyłanej wiadomości e-mail może zostać użyty obrazek o nazwie „single pixel GIF”, który pozwala przystosować format wiadomości do możliwości komputera adresata. Za pomocą tej technologii jest też określana łączna liczba osób, które otwierają wiadomości wysłane przez Usługodawcę. Gdy użytkownik inicjuje odpowiedź, klikając łącze zawarte w wiadomości e-mail, następuje przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej. Odpowiedź jest rejestrowana, a następnie używana w celu dostarczania użytkownikowi materiałów lepiej dopasowanych do jego zainteresowań.
 3. Kontaktowanie się z Użytkownikiem w innym celu niż określonym w ust. 2 powyżej (w szczególności w celu marketingowym) wymaga uzyskania od niego odpowiedniej zgody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.