Polityka Prywatności (obowiązująca od dnia 08.11.2020 r.)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Strony internetowej www.panoramik.info, dalej zwanej także „Stroną Internetową”,  jest Panoramik Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz z siedzibą w Warszawie, Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 5211864444.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Panoramikiem za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej: iod@panoramik.info;
b) pisemnego listu wysłanego pocztą na adres: : Panoramik Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz z siedzibą w Warszawie, Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa;
Kontakt do inspektora danych osobowych: iod@panoramik.info.
W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z Panoramikiem za pośrednictwem jednego z powyżej wskazanych sposobów, Panoramik może zwrócić się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych, dalszych informacji i Danych Osobowych w celu udzielenia odpowiedzi. Przekazanie informacji i Danych Osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.
Panoramik przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celu realizacji odpowiedzi na pytania Użytkowników oraz w celach statystycznych. Dane Osobowe przetwarzane w ten sposób nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

DANE OSOBOWE
Dane osobowe w znaczeniu używanym w niniejszej Polityce Prywatności rozumiane są jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Danych Osobowych Użytkownika, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uważa się za przetwarzane. Termin „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na Danych Osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, takich jak np: gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Panoramik przetwarza Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21).
Panoramik stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (m.in. system szyfrowania danych) adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpieczamy Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Panoramik sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania Danych Osobowych oraz ogranicza dostęp do Danych Osobowych w możliwie największym stopniu.
Panoramik dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane Osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane Osobowe Użytkowników są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Mając na uwadze obowiązuje przepisy, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników w każdym przypadku przetwarzania Danych Osobowych, cel i zakres przetwarzania danych wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań Użytkownika na Stronie Internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

Panoramik może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników Strony Internetowej podane w formularzu przy pobieraniu badań lub w formularzu kontaktowym, łączeniu się z platformą „Mój Pacjent”, przekazywane w toku korzystania ze Strony Internetowej, przekazywane w ramach składania reklamacji, a także inne dane uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika na Stronie Internetowej,  w tym uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
Panoramik może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, ID badania pobieranego przez pacjenta, login do platformy „Mój pacjent”, wyniki badań pacjentów, które stanowią dokumentację medyczną, w której znajdują się informacje o stanie zdrowia pacjentów.
Ponadto mogą być zbierane następujące Dane Osobowe: dane przekazywane przez Użytkowników: składaniem zapytań i  reklamacji; przetwarzane w formularzach kontaktowych; wprowadzone adresy wskazane przez Użytkownika – jeśli stanowią Dane Osobowe), a także dane przetwarzane automatycznie w toku korzystania ze Strony Internetowej w zakresie, w jakim uzyskane za pośrednictwem stosowanej technologii informacje mogą zostać uznane za Dane Osobowe (dane o korzystaniu ze Strony Internetowej, dane o wersji systemu operacyjnego, dane o rozdzielczości ekranu, dane gromadzone przy użyciu plików cookie lub innych technologii służących do śledzenia aktywności Użytkowników, dane IP urządzenia, dane o lokalizacji, dane o przeglądarce internetowej).

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Osobowe są przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Dane Osobowe nie są wykorzystywane do innych celów, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Administrator przetwarza Dane Osobowe opierając się na następujących podstawach:
1. realizacja umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia dostępu do wyników badań zleconych przez pacjenta, świadczenia i rozliczenia usługi, komunikacji związanej ze świadczeniem usługi, w tym komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeśli dotyczy realizacji umowy;
2. uzasadniony interes Panoramika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – usprawnienie usługi przekazywania wyników badań za pośrednictwem Strony Internetowej; zabezpieczenie dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami; obsługa reklamacji; tworzenie analiz, zestawień na wewnętrzne potrzeby, zarządzanie, obsługa, utrzymanie i usprawnianie działania Strony Internetowej; komunikacja z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego jeśli nie dotyczy realizacji umowy, informowanie Użytkownika o aktualizacjach lub zmianach wprowadzanych w usługach;
3. realizacja obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO) – wykonywanie obowiązków podmiotu leczniczego, w tym także w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej, na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz właściwych rozporządzeń wykonawczych, a także (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
4. zgoda Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeśli w trakcie rejestracji do platformy „Mój pacjent” lub w czasie korzystania ze Strony Internetowej, Użytkownik przekazał dane, których podanie nie było wymagane (np. wypełniając nieobowiązkowe pola w formularzu).

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania przez Panoramik usług dostępnych na Stronie Internetowej (korespondencja za pośrednictwem formularza kontaktowego, przesyłanie wyników badań, logowanie do Platformy „Mój pacjent”).

Podanie Danych Osobowych – za zgodą Użytkownika (jeśli została wyrażona) – jest dobrowolne. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolnym czasie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Panoramika przez okres:
a) przez czas korzystania ze Strony Internetowej;
b) przez czas niezbędny dla wykonania czynności ich przetwarzania w związku z celami przetwarzania określonymi w niniejszej klauzuli informacyjnej – przez czas niezbędny na złożenie odpowiedzi Użytkownikom na pytanie przekazane za pomocą formularza w zakładce „Kontakt” – jeśli pytanie nie kreuje ewentualnego roszczenia;
c) w zakresie dokumentacji medycznej – obowiązek przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawnych;
d)jeżeli Dane Osobowe przetwarzane są w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie Dane Osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika (jeśli w trakcie rejestracji do platformy „Mój pacjent” lub w czasie korzystania ze Strony Internetowej, Użytkownik przekazał dane, których podanie było opcjonalne), Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
Po upływie wyżej wymienionych okresów Dane Osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.
W celu zapewnienia rozliczalności obowiązków wynikających z RODO, Dane Osobowe mogą być przechowywane bezterminowo, przy czym będzie to miało miejsce w wyjątkowych sytuacjach (przykładowo w przypadku wniesienia sprzeciwu, Panoramik będzie przechowywać Dane Osobowe w celu wykazania spełnienia żądania Użytkownika).

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, prawo przenoszenia Danych Osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych – realizacja i zakres tychże praw określone są w przepisach RODO. Żądania realizacji praw można zgłosić przez kontakt z Panoramikiem.

Prawo do dostępu i sprostowania
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji: jakie Dane Osobowe są przetwarzane przez Panoramika, z jakiego źródła pochodzą, w jakich celach są wykorzystywane oraz informacji o tożsamości osób/podmiotów, którym dane zostały przekazane. Użytkownik ma także prawo do zmiany treści swoich Danych Osobowych  – sprostowania nieprawdziwych lub niepełnych Danych Osobowych.

Prawo do wycofania zgody
Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej Panoramikowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Prawo do ograniczenia danych
Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 18 RODO, w tym w szczególności, gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie Dane Osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu
Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika)

Prawo do usunięcia danych
Użytkownik może zażądać usunięcia jego Danych Osobowych, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, w tym w szczególności, gdy Dane Osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania, bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo Dane Osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego obowiązującego na terytorium UE lub Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawo do przenoszenia danych
Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Panoramik i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Użytkownik może także zwrócić się do Panoramika o przekazanie danych bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.

Prawo do wniesienia skargi
Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe do Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)
Dane osobowe będą przechowywane na terenie EOG przez czas realizacji wyżej wymienionych celów, z tym zastrzeżeniem, że informacje uzyskane za pomocą plików cookies mogą być zapisywane poza terenem EOG, a w  wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać przekazany poza teren EOG i tam skrócony. Dane osobowe nie będą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM
Panoramik nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza, nie ujawnia, nie przekazuje oraz nie udostępnia w inny sposób Danych Osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę oraz za wyjątkiem opisanych poniżej okoliczności.
Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie przez pracowników lub stałych współpracowników Panoramika na potrzeby administrowania Stroną Internetową. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
Dane Osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
a) upoważnieni zleceniobiorcy, podwykonawcy Panoramika, w szczególności w zakresie świadczenia usług hostingowych, outsourcingu usług IT (obsługa i hosting poczty e-mail, serwis urządzeń itp.), doradczych,
b) dostawcom usług prawnych, organizacyjnych, doradczych oraz wspierających w obronie przed roszczeniami skierowanymi przez lub przeciwko Panoramikowi,
c) inne podmioty, którym Panoramik powierzył przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych,
d) innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, sądom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz w sytuacji, w których Panoramik zobowiązane będzie do udostępniania Państwa danych osobowych bezpośrednio na mocy obowiązujących przepisów lub na żądanie sądów lub właściwych organów państwowych.
z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane podmioty będą miały dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji – w zakresie i na czas niezbędny do wykonania tych czynności.
Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Panoramika wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta Użytkownik, ze zgody Użytkownika lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań Użytkownika na Stronie Internetowej.

PLIKI COOKIES
Panoramik w zakresie swojej działalności korzysta z Google Analytics i Facebook Lead Ads, które to podmioty korzystają z plików cookies. Usługa Google Analytics dostarczana jest przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Stosowana przez Google Analytics technologia plików cookies zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Stronę Internetową, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Strony Internetowej, niezależnie czy rejestrują swoje dane w celu pobrania wyników badania. Google Analytics, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Strony Internetowej. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Strony Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Strony Internetowej).
Panoramik może przetwarzać dane osobowe zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających Stronę Internetową w następujących celach:
a) identyfikacji Użytkowników;
b) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych do pobrania wyników badań, a także danych jako zalogowanych do platformy „Mój Pacjent”;
c) dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej.
Informacje uzyskane za pomocą plików cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Strony Internetowej adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.
Przeglądarki internetowe oraz urządzenia dostępne na rynku domyślnie akceptują zapisywanie plików cookies. Możliwe jest określenie warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.
Możliwe jest ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Klienta do Google Analytics z wykorzystaniem plików cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych/serwisów. W przypadku tych stron internetowych/serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Panoramik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich. Panoramik rekomenduje zapoznanie się z treścią polityk prywatności oraz regulaminów stosowanych na stronach internetowych/serwisach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia  8 11 2020 r.
Polityka Prywatności, wobec zmian funkcjonalnych Strony Internetowej albo zmian w przepisach prawa, może zostać zaktualizowana. W takim wypadku, Panoramik opublikuje nową treść polityki prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja polityki prywatności będzie się pojawiać z nową datą.
Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników (nie jest umową ani regulaminem).